studio twee is aangesloten bij de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus: BNA. Voor ons is dit een bewuste en logische keuze omdat we naast de persoonlijke aandacht ook veel waarde hechten aan de kwaliteit van ons werk, onze werkethiek en onze professionaliteit. Deze speerpunten sluiten naadloos aan bij die van de brancheorganisatie.

Missie BNA

Onze missie is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.

De voordelen van een BNA-architect

Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers? BNA-leden:

  • Staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
  • Hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
  • Zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
  • Zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
  • Nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
  • Garanderen absolute vertrouwelijkheid;
  • Aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
  • Zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.

Je kunt ons ook vinden op de site van de BNA